Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę jednej centralki domofonowej oraz 10 szt. unifonów w budynku mieszkalnym na Osiedlu Kopernika 4/b w Stargardzie.

Przewidywany zakres robót obejmuje:

 1. wymianę 1szt. centralki domofonowej firmy CYFRAL,
 2. wymianę 10 szt. unifonów w mieszkaniach,
 3. wykonanie obróbek tynkarskich wraz z przemalowaniem zgodnie z istniejącą kolorystyką,
 4. dostarczenie do każdego mieszkania 1 szt. breloczka do otwierania drzwi bez klucza oraz 1 szt. dla administracji.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty               i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin wykonania prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji robót oraz wielkość wynagrodzenia
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. jest / nie jest* płatnikiem VAT.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,                73-110 Stargard, ( 91/834-55-92 .

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Joanna Dobroć-Stępińska.

Ofertę można przesłać na adres: joanna.dobroc-stepinska@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 03.01.2019r.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy