Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Chopina zaprasza do złożenia oferty na wymianę drzwi wejściowych wewnątrz klatkowych do lokalu użytkowego U-10 w budynku usługowo-administracyjnym przy ul. Wieniawskiego 32 w Stargardzie.

 

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących drzwi drewnianych D9 (0,80 x 2,00) wraz z ościeżnicą i krata zewnętrzna oraz wykonanie i montaż w istniejącym otworze nowych drzwi wraz z ościeżnicą i obróbkami tynkarskimi po wykonanych robotach.

 

Wymagania szczegółowe:

 1. Skrzydło drzwiowe (drewniane, stalowe lub aluminiowe) pełne, klasa odporności antywłamaniowej RC2, klasa izolacyjności akustycznej RW – 32dB.
 2. Ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła.
 3. Wyposażenie: próg stalowy, blokady antywyważeniowe, zawiasy trójdzielne, komplet

okuć (klamka + górna rozeta), uszczelek oraz wkładki góra/dół.

 1. Kierunek otwierania drzwi zgodny z dokumentacją powykonawczą budynku.
 2. Kolorystyka do uzgodnienia z Administracją osiedla.
 3. Wywóz i utylizacja odpadów w zakresie wykonawcy.
 4. Obróbki tynkarskie wraz z malowaniem po wykonanych robotach.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Kosz robót brutto i netto.
 2. Termin wykonania prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty-usługi – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie Oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 1. Dokumenty potwierdzające, że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.
 2. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 20 000 zł.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Grażyna Młynarczykowska.

Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard Szczeciński w terminie do dnia 20.12.2018r.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy