Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Chopina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 2-ch balustrad – poręczy stalowych przy schodach zewnętrznych znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 20 w Stargardzie, w tym:

 1. zejście z podestu klatki A (6 stopni schodowych)
 2. zejście przy ścianie szczytowej kl. A (5 stopni schodowych)

UWAGA:

 1. Stosować balustrady ażurowe (słupki, pochwyt i jeden element poprzeczny) ze stali, malowane farbą ftalową w kolorze istniejącej balustrady podestu wejściowego kl. A.
 2. Wysokość balustrad (mierzona wraz z pochwytem) – 110 cm,
 3. Poręcze przed początkiem i końcem przedłużyć o 30 cm,
 4. Poręcze należy zakończyć w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie,
 5. Miejsce mocowania balustrady do elementów betonowych należy zabezpieczyć przed możliwością wciekania wody.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin wykonania prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty (minimum 3 lata).
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji robót oraz wielkość wynagrodzenia
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. jest / nie jest* płatnikiem VAT

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Chopina przy ul. Wieniawskiego 32, (91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Grażyna Młynarczykowska.

 

Ofertę można przesłać na adres: chopina@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32/U-12, 73-110 Stargard w terminie do dnia 28.09.2018r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia go przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy