Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji ściany szczytowej w budynku mieszkalnym przy ul. Złotników 3/a
oraz wykonanie izolacji ściany szczytowej wraz z wykonaniem zadaszenia w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 8/a w Stargardzie.

Zakres prac Złotników 3:

– zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych,

– odkopanie ścian fundamentowych i odeskowanie wykopu,

– oczyszczenie ścierne murów i ewentualne uzupełnienie odspojonych tynków,

– odgrzybianie ścian,

– wykonanie nowej bezspoinowej, wysokoelasycznej izolacji pionowej,

– wykonanie izolacji cieplnej płytami polistyrenowymi,

– zasypanie wykopów,

– odtworzenie opaski ze zdemontowanych płytek chodnikowych.

 

Zakres prac Żeromskiego 8:

– wykucie otworu w istniejącej ścianie od strony balkonów w celu wykonania dostępu
do szczytu budynku,

– odkopanie ścian fundamentowych i odeskowanie wykopu,

– oczyszczenie ścierne murów i ewentualne uzupełnienie odspojonych tynków,

– odgrzybianie ścian,

– wykonanie nowej nowej bezspoinowej, wysokoelasycznej izolacji pionowej,

– wykonanie izolacji cieplnej płytami polistyrenowymi,

– zasypanie wykopów i wykonanie opaski na szczycie budynku,

– wykonanie zadaszenia przestrzeni między budynkiem a węzłem PEC,

– zamknięcie otworu w ścianie od strony balkonów.

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy,
 2. zajęcie terenu (obszar wykopu na Złotników 3 na terenie działki o nr geod. 79/28 – właściciel Gmina Miasto Stargard) w zakresie wykonawcy,
 3. utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
 4. należy uwzględnić zabezpieczenie ze względu na przejazd ciężkich samochodów ciężarowych przez drogę od strony ulicy Warownej,
 5. do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów, maszyn i urządzeń własnych, przy czym materiały te, co do jakości powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (U. 2017, poz 1332, z późn. zm.),
 6. Rodzaj, gatunek wyrobów i podstawowych materiałów przewidzianych do wbudowania winien być zgodny z przyjętą ofertą i będzie podlegał zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed wbudowaniem.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót).

 

Termin realizacji robót do 31.10.2018r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard  nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 2 500,00 zł w terminie do dnia 02.07.2018r. do godz. 1500

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto w rozbiciu na budynki.
 2. Kosztorys ofertowy obejmujący pełen zakres robót, wraz z zestawieniem materiałów (podać dokładnie wszystkie nazwy handlowe).
 3. Dowód wpłaty wadium.
 4. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 6. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 5 lat.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Imię i nazwisko Kierownika robót wraz z kserokopią posiadanych uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 10. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.
 11. Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 12. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), dotyczące realizacji robót o identycznym bądź zbliżonym zakresie jak roboty będące przedmiotem zamówienia.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów musza być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami Joanna Dobroć-Stępińska, Eliza Wójtowicz
i Lucyna Steier.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie
z adnotacją: „Izolacja ściany szczytowej Złotników 3 i Żeromskiego 8 w Stargardzie”
w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 02.07.2018r.                do godz. 1500.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2018r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy
 2. projekt umowy