Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompleksowej usługi czyszczenia dezynfekcji i dezynsekcji kanałów, szuflad zsypowych i dolnych wnęk zsypowych  w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stargardzie w rozbiciu na zadania:

Zadanie I: kompleksowa usługa czyszczenia, dezynfekcji  i dezynsekcji kanałów, szuflad zsypowych i dolnych wnęk zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Szewska 3, 4, 6, 8, 10 i przy ul. Struga 9 – 11 w zasobach Administracji Osiedla Stare Miasto w Stargardzie.

W budynkach przy ul. Szewskiej 3, 4, 6, 8, 10 znajduje się po 1 kanale zsypowym (10 wnęk zsypowych + dolna wnęka zsypowa).

W budynku przy ul. Struga 9 – 11 znajdują się 2 kanały zsypowe (20 wnęk zsypowych + 2 dolne wnęki zsypowe).

Zadanie II: kompleksowa usługa czyszczenia, dezynfekcji  i dezynsekcji kanałów, szuflad zsypowych i dolnych wnęk zsypowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pogodna 21 i 36 w zasobach Administracji Osiedla Letnie w Stargardzie.

W budynkach przy ul. Pogodna 21 i 36 znajduje się po 1 kanale zsypowym (10 wnęk zsypowych
+ dolna wnęka zsypowa).

 

Zakres robót obejmuje:

 1. Czyszczenie mechaniczne kanałów i szuflad zsypowych. Metoda wysokociśnieniowa.
 2. Zabieg dezynfekcji i dezynsekcji kanałów i szuflad zsypowych.
 3. Dezynfekcja i dezynsekcja dolnych wnęk zsypowych.
 4. Bielenie wapnem szuflad zsypowych z dodatkiem chloraminy.

 

Oferta winna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin wykonania prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum
  20 000,00 zł.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji robót oraz wielkość wynagrodzenia
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. jest / nie jest* płatnikiem VAT.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem”
przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto,                      ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92 .

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Magdalena Krzemińska.

 

 

 

 

Ofertę można przesłać na adres: magdalena.krzeminska@spoldzielniastargard.pl
lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2,
73-110 Stargard w terminie do dnia 18.07.2018r., do godz.13 00.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

W załączeniu: