Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji nad balkonami koszykowymi w budynku B6 – 12 szt. oraz zadaszenie loggii na XI kondygnacji w budynku B16 – 2 szt. na Osiedlu Zachód w Stargardzie w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej i przedłożenie jej inwestorowi celem akceptacji.
  • Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii, decyzji itp. niezbędnych do wykonania przedmiotowych prac.
 2. Wykonanie zadaszeń wraz z montażem, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 

Wymagania szczególne dotyczące zadaszeń:

Zadaszenia winny być wykonane z poliwęglanu ze spadem frontowym, tafle poliwęglanowe łączone listwami aluminiowymi, zamontowane na wspornikach stalowych malowanych proszkowo mocowanych do ściany i balustrad balkonów:

 1. Budynek B6: 12 szt. o szerokości 2000 mm i głębokości 1200 mm wraz z montażem nad balkonami koszykowymi na ostatniej kondygnacji.
 2. Budynek B16: 2 szt. o szerokości 6000 mm i głębokości 1200 mm wraz z montażem nad loggiami na XI kondygnacji.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Termin wykonania robót.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty.
 6. NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
 7. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 8. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności aw przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS  o nie zaleganiu w płatnościach.
 10. Kserokopie uprawnień osoby wykonującej dokumentację projektową wraz z wpisem do właściwej izby inżynierów.
 11. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 12. Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w gotówce w wysokości 5% ceny ofertowej
 13. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.

Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji  Osiedla Zachód i Letnie.

 1. Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
 2. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
 3. Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne),
 4. Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora.
 5. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę 50 000,00zł.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

Termin realizacji robót do: 30.09.2018 r.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

 • Oferty niekompletne mogą być przez zamawiającego odrzucone.
 • Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 207). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: mgr inż. Krystyna Chwarszczyńska, mgr inż. Katarzyna Krzęczko-Karpińska.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 12.07.2018 r. do godz. 1130 w zaklejonej kopercie z adnotacją: „ Wykonanie zadaszenia na ostatniej kondygnacji balkonów koszykowych w budynku B6 oraz zadaszenia loggii na XII kondygnacji w budynku B16 na Osiedlu Zachód w Stargardzie.”- nie otwierać do dnia 12.07.2018 r. do godziny 1200.

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. 0/Stargard Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 700,00 zł w terminie do dnia 11.07.2018 r. Decyduje data uznania rachunku bankowego Spółdzielni.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2018 r. o godz. 1200 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

 

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wycofanie przez oferenta wadium jest równoczesne z wycofaniem złożonej oferty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.