Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie, Administracja Osiedla Stare Miasto zaprasza do złożenia oferty na opracowanie koncepcji przebudowy wejścia do budynku
przy ul. Piłsudskiego 89 w Stargardzie wraz z określeniem zakresu robót i pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

 

 

Zakres prac:

 

 1. Dokonanie oceny stanu technicznego wejścia do budynku; ocena nośności elementów konstrukcyjnych oraz możliwości ich naprawy bądź przebudowy, w tym wykonanie niezbędnych odkrywek i sporządzeniem dokumentacji fotograficznej.
 2. Wskazanie sposobu naprawy poszczególnych elementów konstrukcyjnych lub opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do budynku.
 3. Określenie szczegółowego zakresu prac w przypadku naprawy i remontu istniejącej konstrukcji lub określenie zakresu prac w oparciu o przygotowaną dokumentację.
 4. Określenie kosztu wykonania robót w tym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego robót.
 5. Opracowanie projektu tymczasowego sposobu komunikacji dla mieszkańców i klientów lokalu usługowego na czas trwania robót.

 

UWAGA:

 1. Dokumentację techniczną należy sporządzić w wersji papierowej – 3 egz. oraz 1 egz. zapisany na nośniku elektronicznym.
 2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem – 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. zapisany na nośniku elektronicznym, wykonane w programie kosztorysowym NORMA lub w innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
 3. Opracowana dokumentacja winna uwzględniać szczegółowe rozwiązania oraz zawierać rysunki wykonawcze.
 4. Na Zleceniobiorcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych map i wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.
 5. W przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań wykonania remontu bądź przebudowy wejścia do budynku ich wstępną koncepcję w krótkiej formie opisowej należy przedłożyć Inwestorowi celem ustalenia który z zaproponowanych wariantów ostatecznie zostanie przyjęty do realizacji.
 6. Zastosowane rozwiązanie winno wpisywać się w estetykę dotychczas przyjętych rozwiązań w tym rejonie miasta.
 7. W przypadku konieczności wykonania odkrywek do dokumentacji technicznej należy dołączyć dokumentację fotograficzną na nośniku elektronicznym w 1 egz. (każde ze zdjęć winno być szczegółowo opisane).

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Termin realizacji robót-usług:  31.08.2018r.

 

 

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt opracowania wraz z wykonaniem kosztorysu inwestorskiego robót.
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonaną usługę – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
  a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. W przypadku Oferentów którzy nie współpracowali dotychczas ze Spółdzielnią Mieszkaniową wykaz opracowanych i sporządzonych analogicznych dokumentacji.
 8. Kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych.
 9. Kserokopię aktualnego zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
 10. Oświadczenie Oferenta, że:
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/ 834-55-92.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Dominika Żuchowska.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie
do dnia 20.06.2018r.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy