Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zwraca się z prośbą o złożenie oferty
na roboty polegające na wymianie drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą w budynkach mieszkalnych  zlokalizowanych na Osiedlach Chopina, Stare Miasto i Zachód w Stargardzie, w tym:

 1. Osiedle CHOPINA
 • Wieniawskiego 31/kl. ABC  – 3 szt. (drzwi zewnętrzne)
 • Czeska 4 /kl. ABCD – 4 szt. (drzwi zewnętrzne)
 1. Osiedle STARE MIASTO
 • Kopernika 6 /kl. F – 1 szt. (drzwi zewnętrzne)
 • Kopernika 8 /kl. A – 1 szt. (drzwi zewnętrzne)
 • Prusa nr 16 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne)
 • Bydgoska 38-40 – 2 szt. (drzwi zewnętrzne)
 1. Osiedle ZACHÓD
 • Zachód B 17 /kl. G + I – 2 szt. (drzwi zewnętrzne)
 • Zachód B 20 /kl. I – 1 szt. (drzwi zewnętrzne).

 

Zakres prac obejmuje

 • Demontaż istniejącej ślusarki drzwiowej.
 • Wykonanie i montaż w istniejącym otworze drzwi stalowych profilowanych z profili zimnogiętych malowanych proszkowo wraz z ościeżnicą.
 • Wykonanie obróbek tynkarskich wraz z malowaniem po wykonanym montażu.
 • Wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy. Za zdemontowaną ślusarkę należy przekazać Zamawiającemu równowartość środków uzyskanych ze sprzedaży złomu.

 

Wymagania szczegółowe:

 1. Skrzydło drzwiowe z panelem dolnym wypełnionym płytą OSB, w górnej części przeszklone – szyba pojedyncza bezpieczna 3.3.1., zawiasy stalowe – po 3 szt. na jedno skrzydło.
 2. Montaż zamka i wkładki numerycznej – ul. Czeska 4 /kl. B,D (po 18 kluczy na klatkę), w pozostałych budynkach montaż zamka i przełożenie istniejącej wkładki.
 3. Wyposażenie: klamka-gałka, samozamykacz, elektrozaczep, blokada otwarcia wąskich drzwi, „stopka” do podparcia drzwi, odbój.
 4. Kolorystyka do uzgodnienia z administracją osiedla.
 5. Ilość skrzydeł, podziały oraz kierunek otwierania drzwi zgodny z dokumentacją powykonawczą budynku.

 

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz dokonał sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Termin realizacji robót: 30 września 2018r.

 

Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na rachunek SM w Banku PKO BP S.A. o/Stargard nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości:
3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w terminie do dnia 22.06.2018r. do godz. 1500

 

Oferta winna zawierać:

 1. Wartość zamówienia netto i brutto z podatkiem VAT w rozbiciu na budynki.
 2. Dowód wpłaty wadium.
 3. Pełną nazwę firmy oraz NIP, REGON, telefon, e-mail.
 4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 5. Okres gwarancji na wykonane roboty nie krótszy niż 3 lata.
 6. Stosowne dokumenty świadczące że materiały i wyroby przewidziane do wbudowania dopuszczone zostały do obrotu i stosowania w budownictwie.

 

 1. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 2. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 3. Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami składek.

10.Kopia polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

 1. Oświadczenie oferenta, że:
 • dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • materiały i wyroby przewidziane do wbudowania dopuszczone zostały do obrotu i stosowania w budownictwie,
 • nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • o sposobie wniesienia należytego zabezpieczenia wykonania umowy w gotówce, gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% ceny ofertowej brutto – preferowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w gotówce,
 • jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym,
 • jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.
 1. Referencje od poprzednich zleceniodawców (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji), za wyjątkiem referencji od Zamawiającego.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów musza być one potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez oferenta.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Chopina, ul. Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard, ( 91/834-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

 • Osiedle Chopina ( 91/573-17-07: Lucyna Steier, Grażyna Młynarczykowska.
 • Osiedle Stare Miasto ( 91/834-55-92 : Lucyna Steier, Joanna Dobroć-Stępińska
 • Osiedle Zachód ( 91/834-34-83: Krystyna Chwarszczyńska, Katarzyna Krzęczko-Karpińska

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją: Wymiana drzwi wejściowych w budynkach zlokalizowanych na Osiedlach Chopina, Stare Miasto i Zachód w Stargardzie” w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 25.06.2018r. do godz. 800.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018r. o godz. 900 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A7, I piętro.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone:

 1. oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
 2. oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

 

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.