Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy złożyć wniosek w sekretariacie Spółdzielni, lub w swojej administracji. Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym przy ul. Portowej 2 D /mieszkania nr 1, 4, 7, 10/ w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

 • rozebranie zabudowy w mieszkaniach,
 • rozebranie fragmentu posadzki betonowej wokół pionu kanalizacyjnego,
 • demontaż pionu kanalizacyjnego żeliwnego wraz z podejściami,
 • demontaż urządzeń sanitarnych,
 • montaż rurociągu z tworzyw sztucznych PCV o śr.160 mm, wyposażone w elastyczną uszczelkę wargową o średnicy 110 wraz z czyszczakiem oraz połączenie z istniejącą instalacją kanalizacyjną poziomą w lokalach mieszkalnych i piwnicach,
 • wykonanie nowych podejść odpływowych wraz ze zmianą sposobu podłączenia (odpływ indywidualnie w każdym mieszkaniu),
 • ponowne podłączenie urządzeń sanitarnych,
 • uzupełnienie brakującej posadzki cementowej zatartej na ostro,
 • wykonanie próby szczelności,
 • odtworzenie szachtu instalacyjnego płytami GK (bez odtworzenia okładzin),
 • wywiezienie gruzu.

Powyższe roboty należy wykonać z zastosowaniem systemu WAVIN, UPONOR, KAN-THERM, TECE.

Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

Pożądany termin realizacji robót: 15 czerwca 2018r.

Oferta winna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 5 lat.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 6. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.
 7. Oświadczenie oferenta, że:
  1. przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał weryfikacji przewidywanego zakresu robót,
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie.
  4. jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT,

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla „Stare Miasto”, ul. Klasztorna 2, ( 91/834 55 92; 508 163 680.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Janina Tomaszewska.

Ofertę można przesłać na adres: starowka@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 06.06.2018r.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert
bez podania przyczyn.

 

W załączeniu:

 • formularz ofertowy
 • projekt umowy