Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych – pielęgnacja krzewów i żywopłotów na terenie Osiedla Chopina w Stargardzie.

Zakres robót obejmuje:

 1. pielęgnację krzewów i żywopłotów na terenie Osiedla Chopina wykonywaną na zlecenie administracji osiedla.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku nr 1.

Wykaz krzewów oraz powierzchni żywopłotów zawarty jest w załączniku nr 2.

Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego terenu wykonywania robót. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (w tym dokonał wizji lokalnej w terenie oraz sprawdzenia zakresu robót), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę netto i brutto za usługi w tym:
 2. Koszt wykonania 1-krotnej pielęgnacji – cena za 1 szt. krzewu.
 3. Koszt wykonania 1-krotnej pielęgnacji krzewów żywopłotowych – cena za 1 mb.
 4. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności, a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 5. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail, NIP, REGON.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer konta.
 7. Zestawienie wykonanych robót związanych z pielęgnacje terenów zielonych z ostatnich trzech lat z podaniem inwestora, adresu i zakresu prac.
 8. Oświadczenie Oferenta, że:
 • jest lub nie jest płatnikiem VAT,
 • przeprowadził wizję lokalną w terenie, zapoznał się z zakresem prac oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg realizacji zakresu umowy oraz wielkość wynagrodzenia,
 • zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
 • oferent nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym,
 • oferent nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi,
 • oferent nie znajduje się w upadłości ani likwidacji oraz, że nie jest prowadzone postępowanie układowe,
 • oferent wykona roboty siłami własnymi.
 1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej wraz z kserokopią uprawnień.
 2. Kopia polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności na kwotę 20 000 zł.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia: odbywa się w terminach wyznaczonych przez Administrację.

 

Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez oferenta.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Chopina, ul.Wieniawskiego 32, 73-110 Stargard, ( 91/573-17-07.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Lucyna Steier, Renata Szotowicz.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH NA OSIEDLU CHOPINA w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Zachód A7 w terminie do dnia 11.12.2017 r. do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 1000 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód, Os. Zachód A/7 w Stargardzie.

 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 40 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

Prosimy o wzięcie udziału w otwarciu ofert.

 

 

W załączeniu:

 • projekt umowy
 • załącznik nr 1 do Umowy – szczegółowy zakres prac
 • załącznik nr 2  do Umowy – zestawienie ilości krzewów i żywopłotów
 • formularz ofertowy