Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wymianę
33 kompletów ciepłomierzy Supercal typ 431R020, 431R010 oraz przetworników
Js 1,5 Dn 15 z lokali mieszkalnych i usługowych przy ul. Wojska Polskiego 79, 81, 83
w Stargardzie.

Zakres prac obejmuje:

 1. demontaż ciepłomierzy,
 2. montaż ciepłomierzy kompaktowych, ultradźwiękowych o średnicy DN 15 i przepływie nominalnym Qp=0,6 m3/h, z baterią o żywotności co najmniej 11 lat oraz możliwością odczytu co najmniej z 12 ostatnich wskazań miesięcznych z ważną cechą legalizacyjną,
 3. plombowanie ciepłomierzy po montażu,
 4. sporządzenie dokumentacji montażowej zawierającej następujące dane:
 5. adres lokalu,
 6. datę dokonania montażu,
 7. numer ciepłomierza demontowanego, stan licznika
 8. numer ciepłomierza montowanego, jego parametry (średnica, przepływ) i stan licznika,
 9. zestawienie wykonanych robót dodatkowych (jeśli wystąpią),
 10. podpis montera.

 

Roboty dodatkowe nie objęte wyżej wymienionym zakresem, a niezbędne do wykonania wprowadzone zostaną do umowy protokołem konieczności.

 

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy (dokonał wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót
i przedmiarów). Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.

 

Projekt umowy, przedmiar oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto,  ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jadwiga Kokosińska, Joanna Dobroć-Stępińska.

Termin realizacji robót: od 01.01.2018 roku15.01.2018 roku.

 

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 4 lata.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 50 000,00 zł.
 8. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczenie oferenta, że zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne
  do przygotowania oferty i podpisania umowy (dokonał wizji lokalnej w terenie
  oraz weryfikacji zakresu robót i przedmiarów) oraz że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
 2. Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należności pieniężnych.

 

Ofertę można przesłać na adres: joanna.dobroc-stepinska@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard
w terminie do dnia 27.11.2017 roku do godziny 1500.

 

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego
w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

 

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.