Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
tel. 91 834 34 84 do 85
fax 91 573 41 11
e-mail: sm@spoldzielniastargard.pl


Spółdzielnia pracuje w godzinach:
poniedziałek-środa, piątek
godz. od 7:00 do 15:00
czwartek godz. od 8:00 do 16:00

NIP: 854-001-12-76
Strefa członkowska

Logowanie

do

strony dla członków

Zaloguj się

Logowanie do Sytemu Ada-Net
Nowość !!! - Zachęcamy do korzystania z Systemu AdaNet.  

Ada Net

ESOSystem Ada Net po zalogowaniu umożliwia sprawdzenie aktualnego salda przeglądanie historii wpłat, naliczeń czynszowych, rozliczeń C.O., rozliczeń wody. Aby uzyskać dostęp należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić i wysłać Formularz rejestracji użytkownika na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany Login i Hasło do systemu (dla osób posiadających więcej niż jeden lokal np. dodatkowo garaż lub inny lokal wystarczy jeden dostęp). Prosimy nie mylić systemu Ada-Net z częścią strony dostępnej wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie.
AdaNet_Instrukcja Użytkownika

Formularz rezygnacji


 
uniqa

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy budynku mieszkalnym przy ul. Pocztowej 4 i 8  w Stargardzie.

Zakres prac obejmuje:

 1. montaż lampy LED 30W na ścianie budynku według wskazań Administracji,
 2. montaż przewodów YDY 3×1,5 mm2 w rurach winidurowych na elewacji budynku,
 3. wykonanie i montaż uchwytów do mocowania lampy na ścianie – 1szt,
 4. montaż automatu zmierzchowego wraz ze sprawdzeniem – 1szt,
 5. pomiary skuteczności zerowania.

 

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty                      i podpisania umowy (dokonał wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót i przedmiarów). Oferta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją robót.

Projekt umowy, przedmiar oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard, ( 91/834-55-92.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jadwiga Kokosińska, Eliza Wójtowicz.

Pożądany termin realizacji robót: 31.12.2017 rok.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania robót (netto i brutto).
 2. Termin zakończenia prac.
 3. Gwarancję na wykonane roboty – minimum 3 lata.
 4. Pełną nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, e-mail.
 5. Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
 6. Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
 7. Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt + kontrakt) na kwotę minimum 20 000,00 zł.
 8. Oświadczenie oferenta, że:
  1. dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg procesu budowlanego oraz wielkość wynagrodzenia
  2. zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i przyjmuje ją bez zastrzeżeń,
  3. materiały i wyroby przewidziane do wbudowania spełniają wymagania zaproszenia do złożenia oferty oraz dopuszczone zostały do stosowania w budownictwie.
 9. Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Ofertę można przesłać na adres: eliza.wojtowicz@spoldzielniastargard.pl lub złożyć osobiście                      w biurze Administracji Osiedla Stare Miasto, ul. Klasztorna 2, 73-110 Stargard w terminie do dnia 13.11.2017 roku do godziny 1500.

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, licząc od wyznaczonego                          w niniejszym zaproszeniu terminu składania ofert.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert
bez podania przyczyn.